ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان

مقاله شناسی سعدی شیرازی

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ق.ظ

مقاله شناسی

1.گلستان سعدی: مقایسه مقامات حمیدی و عتبة الکتبه با گلستان سعدی (7 صفحه - از 145 تا 151)مجلات : زبان و ادبیات « یغما » تیر 1341 - شماره 168 نویسنده: همایی، جلال الدین

2.مکتب عرفان سعدی (شیخ سعدی در عالم سیر و سیاحت) (6 صفحه - از 25 تا 30)
مجلات : هنر - مهر - فروردین 1344 - شماره 117 - نویسنده: محلاتی، صدرالدین

3.چرا سعدی را سعدی خوانده اند (11 صفحه - از 171 تا 181) مجلات : زبان و ادبیات - وحید -اردیبهشت 1350 - شماره 89 - نویسنده: محیط طباطبایی، محمد

4.سعدی و گوته (نگاهی به دیوان غربی - شرقی و تأثیر کلام سعدی بر گوته) (8 صفحه - از 77 تا 84)مجلات : زبان و ادبیات - ادبیات تطبیقی -  بهار 1386 - شماره 1 - نویسنده: فیروزآبادی، سید سعید

5.سعدی و لافونتن (12 صفحه - از 149 تا 160) مجلات : زبان و ادبیات -  ادبیات تطبیقی -  زمستان 1386 - شماره 4 - نویسنده: کزازی، میرجلال الدین

6.گزارش نشست علمی یاد روز سعدی در شیراز (3 صفحه - از 106 تا 108) - مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری -  کتاب ماه ادبیات -  اردیبهشت 1387 - شماره 13

7.مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان سعدی (20 صفحه - از 62 تا 81)- مجلات : زبان و ادبیات : ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) : بهار 1386 - شماره 13- نویسنده: جلالت، فرامرز

8.دو فرهنگ: شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی (19 صفحه - از 104 تا 122)- مجلات : زبان و ادبیات - ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) -  تابستان 1386 - شماره 14 -نویسنده: فخراسلام، بتول

9.سعدی در سلاسل جوانمردان (11 صفحه - از 93 تا 103) - مجلات : هنر -  بخارا -  آذر و دی 1384 - شماره 46 - نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

10.شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظ (12 صفحه - از 104 تا 115) -مجلات : هنر - بخارا -  آذر و دی 1384 - شماره 46 - نویسنده: حق شناس، علی محمد

11.بررسی و نقد کتاب: نگاهی به کتاب «سعدی شاعر عشق و زندگی» (19 صفحه - از 385 تا 403)- مجلات : هنر -  بخارا -  آذر و اسفند 1386 - شماره 64 -  ناقد: انوار، سید عبدالله

12.چهره سعدی در آینه های موج دار (12 صفحه - از 140 تا 151) - مجلات : زبان و ادبیات - زبان و ادب -  بهار 1379 - شماره 11 - نویسنده: حسن لی، کاووس

13.معرفی چند مورد از منابع اشارات سعدی (4 صفحه - از 261 تا 264)- مجلات : علوم انسانی - ایران نامه -  زمستان 1367 - شماره 26 - نویسنده: امید سالار، محمود

14.مقام سعدی در سند (13 صفحه - از 228 تا 240)-  مجلات : تاریخ -  آیینه میراث -  بهار 1387 - شماره 40 - نویسنده: صافی، قاسم

15.شور عطف (در بررسی نشانه «و» عطف در صد غزل از سعدی) (24 صفحه - از 145 تا 168)مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1386 و بهار 1387 - شماره 68 و 69 » -نویسنده: فقیه ملک مرزبان، نسرین

16.سعدی در آیین جوانمردی (4 صفحه - از 32 تا 35)- مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه هنر » مهر 1387 - شماره 121 » ناقد: نوروز زاده چگینی، بهمن

17.«سعدی»، عارف؟ صوفی؟ درویش؟ (23 صفحه - از 176 تا 198) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار و تابستان 1383 - شماره 1 و 2 » نویسنده: خیرآبادی، عباس

18.مآخذ حکایت شانزدهم باب دوم بوستان سعدی (7 صفحه - از 41 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: مهدوی دامغانی، محمود

19.همانندی های سیاسی شاهنامه ی فردوسی و بوستان سعدی (17 صفحه - از 69 تا 85) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: فخراسلام، بتول

20.واژگان مضمون ساز در شعر سعدی (29 صفحه - از 172 تا 200) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1385 - شماره 9 » نویسنده: پورفرج بیگ، روجا

21.براعت استهلال غزل سعدی (23 صفحه - از 59 تا 81) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1387 - شماره 17 » نویسنده: مدرس زاده، عبدالرضا

22.انعکاس اندیشه خیام در آثار سعدی (18 صفحه - از 101 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » پاییز 1385 - شماره 4 » نویسنده: محسنی هنجنی، فریده

23.تجلی عناصر بلاغت در چامه های سعدی (30 صفحه - از 45 تا 74 ) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » تابستان 1386 - شماره 7 » نویسنده: خدایاری، مصطفی

24.درباره سال در گذشت سعدی (5 صفحه - از 190 تا 194)-مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 - نویسنده: دبیرسیاقی، محمد

25.بررسی آماری از نسخه های خطی دیوان حافظ و سعدی (7 صفحه - از 303 تا 309) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » ناقد: منزوی، احمد

26.مقایسه بین شعر سعدی و حافظ (21 صفحه - از 675 تا 695) جلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1350 - شماره 92 » نویسنده: ادیب طوسی

27.سعدی و خسرو (4 صفحه - از 1140 تا 1143) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1350 - شماره 94 »نویسنده: تسبیحی، محمد حسین

28.بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی (1 صفحه - از 47 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » نسیم بخارا » بهار 1387 - شماره 6 »

29.سعدی الشیرازی الفارسی (أکبر شعراء الفرس بعد الفردوسی) (4 صفحه - از 522 تا 525) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » العرفان » بهمن 1367 - شماره 344 » معرف: إسکندرالمعلوف، عیسی

30.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (بقیه از شماره 4 سال دهم) (10 صفحه - از 116 تا 125) مجلات : هنر » مهر » اردیبهشت 1344 - شماره 118 » نویسنده: ستاری، جلال

31.مکتب عرفان سعدی (2 صفحه - از 262 تا 263) مجلات : هنر » مهر » مرداد 1344 - شماره 121 »نویسنده: محلاتی، صدرالدین

32.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 349 تا 352)مجلات : هنر » مهر » شهریور 1344 - شماره 122 »نویسنده: ستاری، جلال

33.مکتب عرفان سعدی (3 صفحه - از 397 تا 399) مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

34.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 408 تا 411)مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: ستاری، جلال

35.مجالس شیخ سعدی (2 صفحه - از 556 تا 557) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

36.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 571 تا 574) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: ستاری، جلال الدین

37.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (3 صفحه - از 620 تا 622) مجلات : هنر » مهر » دی 1344 - شماره 126 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

38.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 800 تا 801) مجلات : هنر » مهر » اسفند 1344 - شماره 128 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

39.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 42 تا 48) مجلات : هنر » مهر » خرداد 1316 - شماره 49 » نویسنده: نفیسی، سعید

40.سخنان سعدی درباره خود (2) (8 صفحه - از 137 تا 144) مجلات : هنر » مهر » تیر 1316 - شماره 50 » نویسنده: نفیسی، سعید

41.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 241 تا 248)

مجلات : هنر » مهر » مرداد 1316 - شماره 51 » نویسنده: نفیسی، سعید

42.سخنان سعدی درباره خود (6 صفحه - از 443 تا 448) مجلات : هنر » مهر » مهر 1316 - شماره 52 » نویسنده: نفیسی، سعید

43.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 561 تا 568) مجلات : هنر » مهر » آبان 1316 - شماره 53 » نویسنده: نفیسی، سعید

44.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 673 تا 679) مجلات : هنر » مهر » آذر 1316 - شماره 54 » نویسنده: نفیسی، سعید

45.یک نسخه کهن خطی کلیات سعدی (3 صفحه - از 373 تا 375) مجلات : هنر » مهر » فروردین و اردیبهشت 1322 - شماره 77 و 78 » معرف: بیانی، مهدی

46.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (5 صفحه - از 409 تا 413) مجلات : هنر » مهر » زمستان 1343 - شماره 108 » نویسنده: ستاری، جلال

47.نفائس خطی میراث فرهنگی جاویدان (معرفی دیوان سعدی) (3 صفحه - از 135 تا 137) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار و تابستان 1376 - شماره 5 و 6 » معرف: خشوعی اصفهانی، علی

48.صلح و جنگ از دیدگاه شیخ اجل مصلح الدین سعدی (18 صفحه - از 80 تا 97) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » زمستان 1380 - شماره 22 » نویسنده: زهتاب، مجید

49.آیین شهریاری از دیدگاه سعدی (1) (8 صفحه - از 32 تا 39) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1381 - شماره 24 » نویسنده: زهتاب، مجید

50.خوی و منش در مقام تربیت از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 56 تا 63) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1385 - شماره 32 » نویسنده: نهچیری، اصغر

51.شش نامه پیرامون یک شعر سعدی (با خوانندگان) (4 صفحه - از 4 تا 7) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1370 - شماره 27 »

52.باز هم پیرامون یک شعر سعدی (2 صفحه - از 44 تا 45) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: درخشان، مهدی

53.خوبتر زین نتوان گفت که سعدی گوید (4 صفحه - از 48 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: عابدی، کامیار

53.کاغذ زر ... (پیرامون ترجمه غزلهای سعدی) (8 صفحه - از 44 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » مهر 1371 - شماره 34 » نویسنده: ستراک مانوکیان

54.گلستان سعدی (آشنایی با متون کهن) (از میراث پیشینیان) (3 صفحه - از 19 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1371 - شماره 39 »معرف: عابدی، کامیار

55.این شعر سعدی چند جمله دارد؟ (1 صفحه - از 23 تا 23) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » دی 1370 - شماره 25 » نویسنده: درخشان، مهدی

56.نقش معانی در گلستان سعدی (8 صفحه - از 54 تا 61) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1385 - شماره 237 » نویسنده: عزیزی، مجید

57.سعدی معلم اخلاق (26 صفحه - از 124 تا 149) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1369 - شماره 1 » نویسنده: مصطفوی، رضا

58.تحلیلی بر مدیریت از دیدگاه سعدی (23 صفحه - از 93 تا 115) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » زمستان 1378 و بهار 1379 - شماره 11 و 12 »
نویسنده: نصر، علی - نویسنده: آقاحسینی، حسین

59.تشبیهات هنری در غزل سعدی (26 صفحه - از 27 تا 52) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: طالبیان، یحیی - نویسنده: محمدی افشار، هوشنگ

60.سرچشمه های برخی از حکایات سعدی (32 صفحه - از 157 تا 188) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: نحوی، اکبر - نویسنده: قشقایی، سعید

61.زیبایی شناسی قصص در غزلیات سعدی (4 صفحه - از 26 تا 29) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » بهار 1381 - شماره 81 » نویسنده: مفتاحی، صادق

62.ساختمان جمله در غزلیات سعدی (فعلی - بی فعل - مرکب) (20 صفحه - از 79 تا 98) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » زمستان 1384 - شماره 176 » نویسنده: دانشور کیان، علی

63.وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه ای و سعدی (26 صفحه - از 19 تا 44)
مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » پاییز و زمستان 1375 - شماره 139 و 140 » نویسنده: ابراهیمی، علی اوسط

64.تجلیل از بزرگان (به مناسبت گشایش آرامگاه سعدی) (2) (5 صفحه - از 193 تا 197)

مجلات : هنر » مهر » تیر 1331 - شماره 86 » نویسنده: موقر، مجید

65.هنرهای زیبا: تصویری از شیخ سعدی (کار آقا رضا نقاش معروف مهد صفوی) (4 صفحه - از 460 تا 463) مجلات : هنر » مهر » آبان 1331 - شماره 88 » نویسنده: اقبال، عباس

66.بخش ادبیات: پژوهشی در خرد سعدی (2 صفحه - از 42 تا 43) مجلات : زبان و ادبیات » فردوسی » خرداد 1382 - شماره 6 »

67.پایان نامه بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان (5 صفحه - از 78 تا 82) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » زمستان 1380 - شماره 27 »
معرف: گلرخی، شایسته

68.تقارنها و تناسبها در گلستان سعدی (20 صفحه - از 91 تا 110) مجلات : زبان و ادبیات » گوهر گویا » زمستان 1386 - شماره 4 » نویسنده: ذوالفقاری، حسن

69.تفاوت ره از سعدی تا سیف فرغانی (16 صفحه - از 161 تا 176) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » بهار 1384 - شماره 1 » نویسنده: حمیدیان، سعید

70.سنت مدیحه پردازی ضمن غزل با اشاره ای به جایگاه سعدی (6 صفحه - از 35 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » پاییز 1384 - شماره 3 »
نویسنده: حمیدیان، سعید

71.یگانگی ها در سبک سخموری جاحظ و سعدی (9 صفحه - از 46 تا 54)

مجلات : علوم انسانی » پیک نور » پاییز 1386 - شماره 19 » نویسنده: حاجی مزدرانی، مرتضی

72.نگاه طبیعت آمیز سعدی به جامعه (در گلستان) (22 صفحه - از 97 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » بهار 1383 - شماره 2 » نویسنده: اصغری گوار، نرگس

73.سعدی و نظر بازی (19 صفحه - از 53 تا 71) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » زمستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: صادقی گیوی، مریم

74.بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی (34 صفحه - از 91 تا 124) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » پاییز و زمستان 1384 - شماره 11 » نویسنده: کاردگر، یحیی

75.بیداری احساس در آثار حافظ، سعدی و شابی نوشته محمد علی آذرشب (خلاصه مقاله) (1 صفحه - از 219 تا 219) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » بهار و تابستان 1386 - شماره 14 »

76.تأثیر وراثت و محیط بر روان آدمی از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 8 تا 15) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار 1386 - شماره 35 » نویسنده: گلشنی، فرناز - نویسنده: رادمنش، عطا محمد - نویسنده: نوری، ابوالقاسم

77.نگاهی به فرهنگ سعدی پژوهی (4 صفحه - از 66 تا 69) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات » شهریور 1386 - شماره 5 » ناقد: غلامزاده، داوود

78.حدیث غربت سعدی (42 صفحه - از 34 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » بایا » خرداد و تیر 1384 - شماره 39 و 40 » نویسنده: - نویسنده: فرخ فال، رضا

79.سرود پند سعدی (6 صفحه - از 844 تا 849) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » تعلیم و تربیت » دوره اول، بهمن 1315 - شماره 83 »

80.فرهنگ سعدی: رویدادهای سترگ در پژوهشهای ایرانشناسی (5 صفحه - از 633 تا 637) مجلات : هنر » کلک » تیر و مرداد و شهریور و مهر 1375 - شماره 76 و 77 و 78 و 79 » ناقد: اسماعیل پور، ابوالقاسم

81.یک غزل ناتمام از سعدی (1 صفحه - از 731 تا 731) مجلات : هنر » مهر » آذر 1313 - شماره 19 »

82.اقتراح: استاد سخن سعدی است (بزرگترین شاعر ایران کیست - جواب پنجم) (5 صفحه - از 945 تا 949) مجلات : هنر » مهر » بهمن 1313 - شماره 21 » نویسنده: نفیسی، سعید

83.مفتی ملت اصحاب نظر (بحثی در پیوند با نظر بازی از دیدگاه سعدی) (20 صفحه - از 243 تا 262) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » تابستان 1386 - شماره 51 » نویسنده: نظری، جلیل

84.هشتصدمین سال ولادت سعدی (8 صفحه - از 547 تا 554) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »

85.نظری به شخصیت سعدی و بعضی عوامل مؤثر در آن (28 صفحه - از 559 تا 586) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صناعی، محمود

86.زبان سعدی و پیوند آن با زندگی (37 صفحه - از 587 تا 623)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: محجوب، محمد جعفر

87.تأملی بر عقاید سعدی در تأثیر تربیت (22 صفحه - از 627 تا 648) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: دباشی، حمید

88.واقع گرایی سعدی (21 صفحه - از 649 تا 669)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

89.ذکر جمیل سعدی (5 صفحه - از 670 تا 674) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: مینوی، مجتبی

90.سعدی و سیف فرغانی (7 صفحه - از 675 تا 681) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

91.سعدی و امرسن (15 صفحه - از 690 تا 704) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جهانپور، فرهنگ

92.برگزیده ها: سعدی و عالمان دین (18 صفحه - از 480 تا 497) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » بهار 1365 - شماره 15 »

93.باز هم ذکر جمیل سعدی (6 صفحه - از 115 تا 120) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1368 - شماره 1 » نویسنده: فرهودی، حسین

94.همه گویند ولی گفته سعدی دگر است (14 صفحه - از 27 تا 40)مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

95.انوشیروان و بوزرجمهر در گلستان سعدی (13 صفحه - از 85 تا 97) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: دباشی، حمید

96.بر طاق ایوان فریدون: نقش دولت و رعیت در دیده سعدی (25 صفحه - از 160 تا 184) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: امانت، عباس

97.همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است (2 صفحه - از 55 تا 56) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

98.سعدی و سیف فرغانی (3 صفحه - از 57 تا 59) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

99.سعدی در پهنه ی علوم اجتماعی (4 صفحه - از 60 تا 63) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: تکمیل همایون، ناصر

100.اشارات و مفاهیم پزشکی و بهداشتی در آثار سعدی (3 صفحه - از 64 تا 66) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: عزیزی، محمد حسین

101.نظر از دیدگاه سعدی (3 صفحه - از 68 تا 70) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: معروف، عبدالرضا

102.تأثر سعدی از رودکی (2 صفحه - از 74 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: قاسمی گل افشانی، اکبر

103.شعر چاپ نشده یی از بهار سعدی (2 صفحه - از 76 تا 77) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: سجادی، رضا

104.مکتب آدمیت سعدی و تضمین شعری از او (1 صفحه - از 48 تا 48)مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » مهر 1386 - شماره 45 » نویسنده: فربد، ناصر

105.گذر سعدی از آبادان (12 صفحه - از 542 تا 553) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » دی 1360 - شماره 5 » نویسنده: باستانی پاریزی، محمد ابراهیم

106.چاپ جدید دیوان سعدی (1 صفحه - از 19 تا 19) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » جهان کتاب » شهریور و مهر 1386 - شماره 220 و 221 » نویسنده: ذاکری، مصطفی

107.بخش ادبی: سخنی چند درباره سعدی (16 صفحه - از 321 تا 336) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال چهارم، فروردین 1339 - شماره 5 » نویسنده: افشار، ایرج

108.گلی از گلستان سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 530 تا 531) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال سوم، تیر 1324 - شماره 10 » نویسنده: افشار، ایرج

109.سانسور نصایح الملوک سعدی (1 صفحه - از 990 تا 990) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال پنجم، زمستان 1358 - شماره 10 و 11 و 12 » نویسنده: افشار، ایرج

110.سعدی (2 صفحه - از 288 تا 289) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هفتم، تیر 1360 - شماره 4 » نویسنده: صورت گر، لطف علی

111.باز واپسین وداع با سعدی (7 صفحه - از 3 تا 8 - از 17 تا 17) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هشتم، فرودین 1361 - شماره 1 » نویسنده: یغمایی، حبیب

112.تحقیقات ایرانی: درباره چند بیت از سعدی (5 صفحه - از 299 تا 303)

مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، تیر و مرداد 1363 - شماره 4 و 5 » نویسنده: یغمایی، حبیب

113.ارزیابی اشعار عربی سعدی (5 صفحه - از 654 تا 658) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، دی و بهمن 1363 - شماره 10 و 11 » نویسنده: عباس، احسان - مترجم: موید شیرازی، جعفر

114.سعدی در اروپا (5 صفحه - از 572 تا 576) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره سوم، اردیبهشت و خرداد 1326 » نویسنده: زرین کوب، عبدالحسین

115.ایران شناسی نام و نامه ی سعدی (2 صفحه - از 20 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: کی منش، عباس

116.باز هم همه گویند، ولی گفته ی سعدی دگر است (4 صفحه - از 22 تا 25) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

117.شباهت مضمون در داستانی از بودا و حکایتی از سعدی (1 صفحه - از 40 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1384 - شماره 15 » نویسنده: لیورستن - نویسنده: ا.و

118.عقاید و آراء: سعدی شیرازی و هوگوی فرانسوی (6 صفحه - از 57 تا 62) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت و خرداد 1365 - شماره 1-3 » نویسنده: آستانه ای، مهدی

119.سعدی در نگاه سخن سرایان (5 صفحه - از 16 تا 20) مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: حسن لی، کاووس

120.سحر غزل و اعجاز بیان سعدی: نگاهی به کتاب تکوین غزل و نقش سعدی نوشته دکتر محمود عبادیان (2 صفحه - از 21 تا 22)

مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: امینی، اسماعیل

121.گلستان سعدی (5 صفحه - از 737 تا 741) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال نوزدهم، مهر تا آذر 1372 - شماره 7-9 » نویسنده: ستوده، منوچهر

122.مشاعره سعدی و حافظ (2 صفحه - از 144 تا 145) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره ششم، فروردین 1334 »

123.خوش گویی و خوش خویی از منظر سعدی (5 صفحه - از 17 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: جوکار، منوچهر

124.صاحب خبر: طرح یک نکته از غزل سعدی (1 صفحه - از 35 تا 35) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: مصطفی زاده، وحید

125.آرمان شهر سعدی (4 صفحه - از 8 تا 11) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » زمستان 1386 - شماره 84 » نویسنده: موسوی، مهرالسادات

126.عوامل تربیت در باب های هفتم و هشتم گلستان سعدی (20 صفحه - از 153 تا 172) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » بهار 1385 - شماره 177 »
نویسنده: صدرالحفاظی، سید مهدی

127.شگردهای هنری سعدی (4 صفحه - از 30 تا 33) مجلات : هنر » شعر » نیمه دوم تابستان 1383 - شماره 37 » نویسنده: حسن لی، کاووس

128.ستایش سعدی از خودش (4 صفحه - از 57 تا 60)

مجلات : زبان و ادبیات » یغما » فروردین 1354 - شماره 319 » نویسنده: بهجت الفقیه تبریزی

129.ستایش سعدی از خودش (2) (4 صفحه - از 166 تا 169) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 »نویسنده: الفقیه تبریزی، بهجت

130.کلیات سعدی (3 صفحه - از 169 تا 171) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 » نویسنده: تجربه کار، نصرت

131.شیخ سعدی شیرازی (4 صفحه - از 65 تا 68) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اردیبهشت 1357 - شماره 356 » نویسنده: یغمایی، حبیب

132.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (5 صفحه - از 417 تا 421) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

133.غزلیات سعدی (2 صفحه - از 436 تا 437) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: یغمایی، حبیب

134.المؤتلف و المختلف فی الأدبین: الفارسی و المغربی الأندلسی شعر العرفان أنموذجأ (الشوشتری و سعدی الشیرا (46 صفحه - از 190 تا 235) مجلات : علوم انسانی » المنهاج » بهار 1381 - شماره 25 » نویسنده: الإدریسی، حسین

135.زن در آیینه شعر فارسی/ 4- شیخ مصلح الدین سعدی (14 صفحه - از 34 تا 47) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کتاب زنان » زمستان 1380 - شماره 14 » نویسنده: جودی نعمتی، اکرم

136.مکر پیرزن و تدبیر شیخ سعدی (2 صفحه - از 86 تا 87)

مجلات : زبان و ادبیات » سخن » فروردین 1346 - شماره 191 » نویسنده: محمود آصفی، زین الدین

137.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (7 صفحه - از 489 تا 495) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1357 - شماره 362 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

138.منهج سعدی فی الإقتباس من القرآن الکریم و الحدیث (13 صفحه - از 34 تا 46) مجلات : علوم انسانی » العلوم الانسانیة » بهار و تابستان 1370 - شماره 13 و 14 » نویسنده: میرزا محمد، علی رضا

139.مباحث لغوی (بخش اول - سعدی) (3 صفحه - از 136 تا 138) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1345 - شماره 38 » نویسنده: نشاط، سید محمود

140.مباحث لغوی (بخش اول - سعدی) (3 صفحه - از 923 تا 925) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1345 - شماره 35 » نویسنده: نشاط، سید محمود

141.شعری از بوستان سعدی (7 صفحه - از 227 تا 233) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » تیر 1355 - شماره 287 » نویسنده: لسان، حسین

142.جامعه ی آرمانی در نگاه فارابی و سعدی (16 صفحه - از 69 تا 84) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » پاییز 1385 - شماره 48 » نویسنده: جوکار، نجف

143.سخن و خوانندگان: دختر سعدی (4 صفحه - از 852 تا 855) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » شهریور 1345 - شماره 186 » نویسنده: امامی، ابوالقاسم - نویسنده: کاظم، صافی ناز

144.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (6 صفحه - از 15 تا 20) مجلات : هنر » هنر و مردم » خرداد 1349 - شماره 92 » نویسنده: ستاری، جلال

145.گفت و شنودهای توانگر و تهی دست به روایت گلستان سعدی (9 صفحه - از 22 تا 30) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » مهر 1382 - شماره 201 » نویسنده: روح الامینی، محمود

146.در جستجوی خودانگاره سعدی (12 صفحه - از 318 تا 329) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » دی و بهمن 1374 - شماره 124 و 125 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: منفرد، افسانه

147.مقایسه بین سه تن از بزرگترین سخن سرایان ادب فارسی فردوسی، نظامی، سعدی (13 صفحه - از 49 تا 61) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره بیست و ششم، اردیبهشت 1336 - شماره 2 » نویسنده: وحید دستگردی، محمد

148.جهان بینی تحلیلی سعدی و جهان بینی ترکیبی حافظ (7 صفحه - از 616 تا 622) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهلم، آذر 1350 - شماره 9 » نویسنده: یمینی، عبدالعظیم

149.جهان بینی تحلیلی سعدی و جهان بینی ترکیبی حافظ (7 صفحه - از 673 تا 679)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهلم، دی 1350 - شماره 10 »

150.ماده تاریخی تازه در وفات سعدی (1 صفحه - از 560 تا 560) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و یکم، آبان 1351 - شماره 8 » نویسنده: سهیلی خوانساری، احمد

151.خانه سعدی (3 صفحه - از 712 تا 714) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » خرداد 1365 - شماره 29 »مترجم: حکمی، نسترن

152.نه بر حق گوی را گستاخ نامند: به حق در ذکر حق گستاخ سعدی است (7 صفحه - از 276 تا 282)

مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و دوم، تیر 1352 - شماره 4 » نویسنده: یغمایی، پیمان

153.باز تذکری درباره (بغداد و تازی) در شعر شیخ اجل شیراز سعدی (8 صفحه - از 728 تا 735)
مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و دوم، بهمن و اسفند 1352 - شماره 11 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

154.گلستان سعدی و ترجمه های آن به زبان ارمنی (3 صفحه - از 240 تا 242) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، تیر 1353 - شماره 4 » نویسنده: قوکاسیان، هراند

155.توضیح و تذکری درباره بغداد و تازی در شعر سعدی (بقیه مقاله) (13 صفحه - از 290 تا 302)
مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، مرداد و شهریور 1353 - شماره 5 و 6 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

156.کتابخانه ارمغان: جهان بینی در نظر سعدی (1 صفحه - از 416 تا 416) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، مهر 1353 - شماره 7 »

157.بنام سعدی (1 صفحه - از 559 تا 559) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آبان 1316 - شماره 8 » شاعر: صدارت (نسیم)، علی

158.شهریار ملک سخن سعدی (5 صفحه - از 712 تا 716) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آذر و دی 1316 - شماره 9 و 10 » نویسنده: فرامرزی، عبدالرحمان

159.تقریظ سرگذشت شیخ بزرگوار سعدی (2 صفحه - از 716 تا 717)

مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره هجدهم، آذر و دی 1316 - شماره 9 و 10 » نویسنده: حایری انصاری اصفهانی، محمد حسن

160.جدال مدعی با سعدی (6 صفحه - از 465 تا 470) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره سی و ششم، آذر 1346 - شماره 9 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

161.جدال مدعی با سعدی (7 صفحه - از 489 تا 495) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره سی و ششم، دی 1346 - شماره 10 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

162.شهریار ملک سخن (سعدی) (13 صفحه - از 9 تا 21)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره نوزدهم، فروردین 1317 - شماره 1 »نویسنده: فرامرزی، عبدالرحمان

163.غزلسرائی سعدی (12 صفحه - از 417 تا 428)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره نوزدهم، مهر 1317 - شماره 7 »نویسنده: ناصح، محمد علی

164.حکیم نظامی گنجوی (مقایسه نظامی با سعدی) (16 صفحه - از 321 تا 336)مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره بیستم، شهریور 1318 - شماره 6 »نویسنده: وحید دستگردی، محمد

165.قصب الجیب حدیث سعدی (3 صفحه - از 726 تا 728)مجلات : زبان و ادبیات » سخن » اردیبهشت 1343 - شماره 162 و 163 »نویسنده: ناتل خانلری، پرویز

166.داستان و قصه در بوستان سعدی (4 صفحه - از 46 تا 49)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1386 - شماره 248 »نویسنده: محمدی فشارکی، محسن

167.نقد غزل و زیبانمایی سعدی شیرازی (4 صفحه - از 28 تا 31) مجلات : هنر » شعر » پاییز 1385 - شماره 49 »نویسنده: وحیدیان کامیار، تقی

168.تاثیر سعدی بر گوته (5 صفحه - از 42 تا 46)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » 6 بهمن 1356 - شماره 225 »نویسنده: فکری ارشاد، جهانگیر

169.زبان و ادبیات: گلواژه های نبوی در بوستان سعدی (5 صفحه - از 40 تا 44)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1386 - شماره 254 »نویسنده: راد منش، عطا محمد

170.نوروز و بهار (از چشم سعدی) (3 صفحه - از 243 تا 245)مجلات : زبان و ادبیات » سخن » اسفند 1353 - شماره 276 »شاعر: سعدی

171.تتبع در گلستان سعدی (12 صفحه - از 167 تا 178)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1352 - شماره 113 »نویسنده: منزوی، احمد

172.تتبع در گلستان سعدی (6 صفحه - از 341 تا 346)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1352 - شماره 114 »نویسنده: منزوی، احمد

173.تتبع در گلستان سعدی (3) (6 صفحه - از 465 تا 470)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » تیر 1352 - شماره 115 »نویسنده: منزوی، احمد

174.تتبع در گلستان سعدی (4) (5 صفحه - از 552 تا 556)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1352 - شماره 116 »نویسنده: منزوی، احمد

175.تتبع در گلستان سعدی (5 صفحه - از 727 تا 731)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1352 - شماره 118 »نویسنده: منزوی، احمد

176.تتبع در گلستان سعدی (6) (5 صفحه - از 866 تا 870) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1352 - شماره 119 »نویسنده: منزوی، احمد

177.معرفی کتاب: «چهار تقویم - فلسفه تاریخ و اجتماع - سعدی - الحق» (2 صفحه - از 1161 تا 1162)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1352 - شماره 122 »

178.تحقیقات: مولوی و سعدی (11 صفحه - از 283 تا 293)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر و مرداد و شهریور 1355 - شماره 166 و 167 و 168 »نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

179.درنگی در دیدگاه های تربیتی سعدی (6 صفحه - از 32 تا 37)مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » پیوند » آبان 1386 - شماره 337 »نویسنده: عبداللهی پور، جواد

180.هنر شروع داستان در حکایات سعدی و داستان های کوتاه غرب (22 صفحه - از 37 تا 58)
مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » پاییز و زمستان 1385 - شماره 7 » نویسنده: نوروزیان، مسعود - نویسنده: شکروی، شادمان - نویسنده: صحتی، افسانه

181.شایسته (هنرمندی با روح سعدی و حافظ) (4 صفحه - از 22 تا 25)مجلات : هنر » هنر و مردم » دی 1345 - شماره 51 »

182.شناسائی سعدی در اروپا (4 صفحه - از 2 تا 5)مجلات : هنر » هنر و مردم » آبان و آذر 1346 - شماره 61 و 62 »نویسنده: سامی، علی

183.تحلیلی بر کاربرد هنری فعل در غزلهای سعدی (26 صفحه - از 37 تا 62)مجلات : زبان و ادبیات » پژوهشهای ادبی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 2 »نویسنده: ایران زاده، نعمت الله

184.نقد و نظری بر شرح و تصحیح ابیاتی از بوستان سعدی (12 صفحه - از 103 تا 114) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهشهای ادبی » بهار 1383 - شماره 3 »نویسنده: نیک منش، محمد

185.بوستان سعدی (6 صفحه - از 11 تا 16)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » فروردین 1343 - شماره 4 »نویسنده: ناصح، محمد علی

186.بوستان سعدی (5 صفحه - از 21 تا 25)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1343 - شماره 5 »نویسنده: ناصح، محمد علی

187.بوستان سعدی (6 صفحه - از 21 تا 26)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1343 - شماره 6 »نویسنده: ناصح، محمد علی

188.بوستان سعدی (4 صفحه - از 8 تا 11)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » تیر 1343 - شماره 7 »نویسنده: ناصح، محمد علی

189.بوستان سعدی (4 صفحه - از 18 تا 21)مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1343 - شماره 8 »نویسنده: ناصح، محمد علی

190.بوستان سعدی (6 صفحه - از 34 تا 39) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » شهریور 1343 - شماره 9 » نویسنده: ناصح، محمد علی

191.بوستان سعدی (5 صفحه - از 10 تا 14) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1343 - شماره 10 » نویسنده: ناصح، محمد علی

192.بوستان سعدی (3 صفحه - از 13 تا 15) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آذر 1343 - شماره 12 » نویسنده: ناصح، محمد علی

193.بوستان سعدی (4 صفحه - از 32 تا 35) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » دی 1343 - شماره 13 » نویسنده: ناصح، محمد علی

194.بوستان سعدی (4 صفحه - از 10 تا 13) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1343 - شماره 14 » نویسنده: ناصح، محمد علی

195.بوستان سعدی (4 صفحه - از 29 تا 32) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اسفند 1343 - شماره 15 » نویسنده: ناصح، محمد علی

196.بوستان سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رأی) (4 صفحه - از 37 تا 40)
مجلات : زبان و ادبیات » وحید » فروردین 1344 - شماره 16 » نویسنده: ناصح، محمد علی

197.بوستان سعدی (4 صفحه - از 19 تا 22) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1344 - شماره 17 » نویسنده: ناصح، محمد علی

198.بوستان سعدی (4 صفحه - از 15 تا 18) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » خرداد 1344 - شماره 18 » نویسنده: ناصح، محمد علی

199.مباحث لغوی (بخش اول سعدی) (3 صفحه - از 923 تا 925) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1344 - شماره 23  نویسنده: نشاط، سید محمود

200.چند وامواژه سعدی در شاهنامه فردوسی (26 صفحه - از 269 تا 294)مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » پاییز 1369 - شماره 7 » نویسنده: هنینگ، و . ب - مترجم: زر شناس، زهره

201.تحقیقات ادبی: سالشمار سفرهای سعدی (13 صفحه - از 785 تا 797) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی و بهمن و اسفند 1354 - شماره 160 و 161 و 162 » نویسنده: جان بویل - مترجم: اوانس اوانسیان

202.جمعیت در آثار شیخ سعدی علیه الرحمه (28 صفحه - از 29 تا 56) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » بهار و تابستان 1372 - شماره 3 و 4 » نویسنده: امیر خسروی، ارژنگ - نویسنده: نجفی، احمد

203.جمعیت در آثار سعدی (بخش دوم) (12 صفحه - از 9 تا 20) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » پاییز و زمستان 1372 - شماره 5 و 6 » نویسنده: امیر خسروی، ارژنگ

204.مبانی و زمینه های مردم شناسی در گلستان سعدی (16 صفحه - از 69 تا 84) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » جمعیت » تابستان و پاییز 1373 - شماره 8 و 9 » نویسنده: حسینی کازرونی، سید احمد

205.سعدی (7 صفحه - از 749 تا 755) مجلات : زبان و ادبیات » آموزش و پرورش » دوره بیست و ششم، آذر 1332 - شماره 12 » معرف: پیامی، رضوان دخت

206.هدیه اصحاب سعدی - نظامی عروضی (3 صفحه - از 9 تا 11) مجلات : تاریخ » کاوه » 24 خرداد 1290 - شماره 58 »

207.قطعه ای به زبان سعدی در نکوهش میخوارگی (10 صفحه - از 233 تا 242) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » بهار 1369 - شماره 6 » نویسنده: زر شناس، زهره

208.فرهنگی، هنری: شناسنامه سعدی (2 صفحه - از 18 تا 19) مجلات : علوم انسانی » رشد معلم » فروردین 1377 - شماره 133 » نویسنده: وزیری، سعید

209.بوستان سعدی (4 صفحه - از 521 تا 524) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی 1347 - شماره 75 » نویسنده: سروش یار، جمشید

210.در اقصای عالم بگشتم بسی: «خویشتن شناسی سعدی» (8 صفحه - از 52 تا 59) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » زمستان 1378 - شماره 53 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: امام، عباس

211.هویت ملی: اهداف حکومت اسلامی و وظایف حاکمان در آثار سعدی (به بهانه بزرگداشت معلم بزرگ، سعدی شیرازی) (3 صفحه - از 6 تا 8) مجلات : علوم انسانی » رشد معلم » اردیبهشت 1386 - شماره 209 » نویسنده: کاظمی اطهر، ذبیح الله

212.یکی از مظاهر هنر سعدی (5 صفحه - از 162 تا 166) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » خرداد 1342 - شماره 42 » نویسنده: یوسفی، غلامحسین

213.یکی از مظاهر هنر سعدی (5 صفحه - از 263 تا 267) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر و مرداد 1342 - شماره 43 و 44 » نویسنده: یوسفی، غلامحسین

214.سعدی و شاه کریم، شاعر قزاق (8 صفحه - از 67 تا 74) مجلات : زبان و ادبیات » نامه پارسی » سال دهم، زمستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: قمبربکاوا، غالیه

215.مفهوم اعتدال و عدالت در اندیشه سعدی (1) (1292 - 1193») (7 صفحه - از 319 تا 325)
مجلات : هنر » بخارا » فروردین 1379 - شماره 11 » نویسنده: نراقی، احسان

216.طنز فاخر سعدی (4 صفحه - از 292 تا 295) مجلات : هنر » بخارا » آذر 1382 - شماره 31 » ناقد: هاشمی پور، مرتضی

217.متنبی و سعدی (تألیف دکتر حسنعلی محفوظ) (16 صفحه - از 223 تا 238) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » شهریور 1338 - شماره 6 » ناقد: محقق، مهدی

218.گلستان سعدی (4 صفحه - از 529 تا 532) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » دی 1338 - شماره 8 » نویسنده: دشتی، علی

219.قلمرو سعدی (تالیف علی دشتی) (14 صفحه - از 212 تا 225) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » تیر 1339 - شماره 11 » ناقد: محقق، مهدی

220.گلستان سعدی (رستم علی اوغلی علی یف) (12 صفحه - از 540 تا 551) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » آبان 1339 - شماره 13 »

221.عقاید و آراء: قلمرو سعدی (9 صفحه - از 508 تا 516) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » آبان 1339 - شماره 13 » نویسنده: دشتی، علی

222.گلستان سعدی (بقلم رستم موسی اعلی علی یف) (3 صفحه - از 274 تا 276)مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » راهنمای کتاب » خرداد 1340 - شماره 18 » ناقد: موحد، محمد علی

223.گزارش: (حکمت و معرفت) سعدی رئالیستی ایده آلیست (1 صفحه - از 78 تا 78) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اطلاعات حکمت و معرفت » سال سوم، اردیبهشت 1387 - شماره 2 »

224.نفوذ تمدن ایرانی در خارج: شعر سعدی در چین (2 صفحه - از 79 تا 80) مجلات : زبان و ادبیات » یادگار » مهر 1323 - شماره 2 »

225.نسخ خطی: خط منسوب به شیخ سعدی (6 صفحه - از 51 تا 56) مجلات : زبان و ادبیات » یادگار » خرداد 1324 - شماره 10 »

226.عقاید تربیتی بزرگان ایرانی: سعدی (5 صفحه - از 16 تا 20) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » مکتب مام » اردیبهشت 1351 - شماره 30 » نویسنده: سلیم

227.سعدی در نظر دیگران (10 صفحه - از 497 تا 506) مجلات : زبان و ادبیات » تَقدُم » آبان 1307 - شماره 9 »

228.رندی در غزل های عاشقانه ی سعدی (12 صفحه - از 380 تا 391) مجلات : هنر » گوهران » پاییز و زمستان 1385 - شماره 13 و 14 » نویسنده: ثروتیان، بهروز

229.مولانا جلال الدین و شیخ سعدی: ارتباط افکار خواجه و مولانا (11 صفحه - از 977 تا 987)
مجلات : زبان و ادبیات » وحید » آبان 1348 - شماره 71 » نویسنده: سادات ناصری، حسن

230.کنگره جهانی سعدی و حافظ (5 صفحه - از 166 تا 170) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » گزارش: وحید نیا، سیف الله

231.گلستان سعدی (7 صفحه - از 97 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1341 - شماره 167 » سخنران: همایی، جلال الدین

232.بوستان و گلستان سعدی (1 صفحه - از 476 تا 476) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1341 - شماره 174 » شاعر: سمیعی (ادیب السلطنه)، حسین

233.بیاض (جنگ) استاد حافظ و نسخه مضبوط و مشکول مثلثات سعدی (3 صفحه - از 272 تا 274)

مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1346 - شماره 229 » نویسنده: افشار، ایرج

234.نظری درباره مثلثات سعدی (5 صفحه - از 414 تا 418) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1346 - شماره 232 » نویسنده: سنجابی، کریم

235.مثلثات سعدی (6 صفحه - از 259 تا 264) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1347 - شماره 239 » نویسنده: واجد شیرازی، محمد جعفر

236.مثلثات سعدی (4 صفحه - از 213 تا 216) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1348 - شماره 250 » شاعر: واجد شیرازی، محمد جعفر

237.مثلثات شیخ سعدی (7 صفحه - از 522 تا 528) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آذر 1348 - شماره 255 » نویسنده: واجد شیرازی، محمد جعفر

238.تضمین شعر سعدی شیرازی، فرزندان ناهموار (1 صفحه - از 210 تا 210) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1349 - شماره 262 » شاعر: مایل هروی،

239.سعدی - مرد بشر دوست (4 صفحه - از 229 تا 232) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1349 - شماره 262 » نویسنده: صفوی، آزرمیدخت

240.پیکره شیخ سعدی (2 صفحه - از 294 تا 295) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1349 - شماره 263 » نویسنده: یغمایی، حبیب

241.هفتصدمین سال وفات سعدی (10 صفحه - از 321 تا 330) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » شهریور 1349 - شماره 264 نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

242.سعدی شیرازی (5 صفحه - از 129 تا 133) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1350 - شماره 273 » نویسنده: یغمایی، حبیب

243.ترجمه آثار شیخ سعدی به انگلیسی (1 صفحه - از 167 تا 167) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1330 - شماره 38 »

244.ذکر جمیل سعدی (7 صفحه - از 97 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1331 - شماره 48 » نویسنده: مینوی، مجتبی

245.شهریار ملک سخن سعدی (6 صفحه - از 402 تا 407) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1350 - شماره 277 »

246.سعدی - حافظ (3 صفحه - از 293 تا 295) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1350 - شماره 275 » نویسنده: محجوب، محمد جعفر

247.نظر برخی از سیاحان اروپایی درباره سعدی و حافظ (8 صفحه - از 590 تا 597) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1350 - شماره 280 » سخنران: انصاری (محقق)، نوش آفرین

248.خانه سعدی در شیراز (9 صفحه - از 83 تا 91) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اردیبهشت 1352 - شماره 296 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

249.خانه سعدی در شیراز (5 صفحه - از 221 تا 225) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1352 - شماره 298 » نویسنده: بهروزی، علی نقی

250.خانه سعدی (5 صفحه - از 329 تا 333) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » شهریور 1352 - شماره 300 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

251.آفاق شعر سعدی و حافظ؛ بحثی در سهولت و امتناع در شعر (3 صفحه - از 62 تا 64) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » فروردین و اردیبهشت 1377 - شماره 41 » نویسنده: حق شناس، علی محمد

252.ذکر مزار سعدی در کتاب شدالازار (3 صفحه - از 65 تا 67) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » فروردین و اردیبهشت 1377 - شماره 41 »نویسنده: پور پیرار، ناصر

253.مزار سعدی و برگ آخر شدالازار (5 صفحه - از 70 تا 74) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیان » خرداد و تیر 1377 - شماره 42 » نویسنده: امداد، حسن

254.بوستان سعدی به تصحیح علی اف (2) (10 صفحه - از 252 تا 261) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مرداد 1353 - شماره 311 » نویسنده: طرفه، اکبر

255.بوستان سعدی به تصحیح علی یف (5 صفحه - از 175 تا 179)مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1353 - شماره 309 » نویسنده: طرفه، اکبر

256.نامه سرگشاده به تربت مقدس حضرت شیخ مشرف فرزند شیخ مصلح سعدی شیرازی (13 صفحه - از 369 تا 381) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1353 - شماره 313 » نویسنده: یغمایی، حبیب

257.پاسخ حضرت سعدی به نامه سرگشاده (4 صفحه - از 451 تا 454) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1353 - شماره 314 » شاعر: کیوان، سید مجتبی

258.مرکز سعدی شناسی و حافظ شناسی (2 صفحه - از 742 تا 743) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اسفند 1353 - شماره 318 » نویسنده: بهروزی، علی نقی

259.ذکر سعدی در انفاس العارفین (4 صفحه - از 402 تا 405) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1355 - شماره 337 » نویسنده: قاسمی، شریف حسین

260.مدیحه های سعدی (9 صفحه - از 107 تا 115) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 »نویسنده: شهیدی، سید جعفر

261.هنر در سخن سعدی (4 صفحه - از 116 تا 119) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 » نویسنده: شعار، جعفر

262.دفاع از سعدی (10 صفحه - از 131 تا 140) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 »نویسنده: درخشان، مهدی

263.زندگی و هنر شاعری سعدی (12 صفحه - از 141 تا 152) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » بهار 1370 » نویسنده: صادقیان، محمد علی

264.تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی (6 صفحه - از 4 تا 7 - از 116 تا 117) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » پیوند » تیر و مرداد و شهریور 1368 - شماره 119 »

265.تحقیقاتی درباره کلیات سعدی (7 صفحه - از 385 تا 391) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آذر 1337 - شماره 125 » نویسنده: مینوی، مجتبی

266.کتابی در اعتقادات از زمان سعدی (5 صفحه - از 6 تا 10) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » فروردین 1338 - شماره 129 » نویسنده: نفیسی، سعید

267.جست و جوی ادبیات کودک و نوجوان در گلستان سعدی (5 صفحه - از 74 تا 78)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه کودک و نوجوان » مرداد 1382 - شماره 70 » نویسنده: مهدی پور عمرانی، روح الله

268.العلاقات الأدبیة بین الثقافتین العربیة والفارسیة: سعدی الشیرازی نموذجاً (14 صفحه - از 95 تا 108) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » آفاق الحضارة الاسلامیة » مهر 1383 - شماره 14 » نویسنده: بن معیوض الجمیعی، عوض

269.سخنی تازه درباره سعدی (2 صفحه - از 141 تا 142) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1328 - شماره 14 » نویسنده: منصوری، ذبیح الله

270.تصحیح قصیده شیخ سعدی (2 صفحه - از 152 تا 153) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1328 - شماره 14 » نویسنده: قزوینی،

271.سعدی شیرازی و سردار مغول امیر انکیانو (8 صفحه - از 24 تا 31) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » تابستان 1381 - شماره 6 » نویسنده: احمد، نذیر

271.بنای آرامگاه و مجسمه سعدی (12 صفحه - از 133 تا 144) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » زمستان 1384 - شماره 20 » نویسنده: رستگار فسایی، منصور

272.سمینار بزرگداشت سعدی شیرازی و محمد فراتی (1 صفحه - از 147 تا 147) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » بهمن و اسفند 1384 و فروردین 1385 - شماره 100و101و102 »

273.دمی با سعدی (1 صفحه - از 44 تا 44) مجلات : اقتصاد » فرهنگ و تعاون » مرداد و شهریور 1377 - شماره 7 »

274.تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی (12 صفحه - از 69 تا 80) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » زمستان 1383 - شماره 3 » نویسنده: حسینی، مریم

275.تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی (28 صفحه - از 41 تا 68) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: روحانی، رضا - نویسنده: نیکو بخت، ناصر

276.تجلی شاعرانه داستان یوسف و زلیخا در آثار سعدی (8 صفحه - از 19 تا 26) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی » پاییز و زمستان 1379 - شماره 28 » نویسنده: دزفولیان، کاظم

277.سیر اندیشه در آثار نظامی و سعدی (42 صفحه - از 137 تا 178) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی » بهار 1381 - شماره 33 »
نویسنده: کرمی، محمد حسین

278.تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظربه مؤلفه های گفت و گو (14 صفحه - از 75 تا 88) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1383 - شماره 2 »
نویسنده: گرجی، مصطفی

279.در حاشیه «حکایت جدال مدعی با سعدی» (6 صفحه - از 91 تا 96) مجلات : حقوق » کانون » سال چهل و دوم، دوره جدید، تیر و مرداد 1377 - شماره 7 » نویسنده: بهاری راد، علی

280.تحلیل محتوای اشعار حافظ و سعدی بر اساس تیپ شخصیتی (درونگرایی- برونگرایی) (16 صفحه - از 113 تا 128)

مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » دانش و پژوهش در علوم تربیتی » بهار و تابستان 1384 - شماره 5 و 6 » نویسنده: حسن زاده، مالک

281.نقد و معرفی کتاب: بررسی انتقادی کتاب تحقیق درباره سعدی اثر هانری ماسه (6 صفحه - از 53 تا 58) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » تابستان 1381 - شماره 17 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: آقایانی چاوشی، جعفر

282.نقد و معرفی کتاب: عرفان سعدی (8 صفحه - از 29 تا 36) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » پاییز و زمستان 1381 - شماره 18 و 19 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: آقایانی چاوشی، جعفر

283.دو اظهار نظر درباره مقاله عرفان سعدی (3 صفحه - از 37 تا 39) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » پاییز و زمستان 1381 - شماره 18 و 19 » مترجم: فولاد وند (مهدا)، محمد مهدی - نویسنده: روژه آنالدز - مترجم: پور نامداریان، محمد تقی

284.توضیحی در اطراف مقاله عرفان سعدی (15 صفحه - از 23 تا 37) مجلات : تاریخ » آیینه میراث » دوره جدید، پاییز 1382 - شماره 22 » نویسنده: ماحوزی، مهدی

285.برگی از تاریخ حقوق عمومی: حق و مصلحت (به روایت سعدی) (2 صفحه - از 78 تا 79)
مجلات : حقوق » حقوق عمومی » مرداد 1385 - شماره 1 »

286.روزگار سعدی (6 صفحه - از 32 تا 37) مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مرداد و شهریور 1378 - شماره 143 و 144 » نویسنده: وامقی، ایرج

287.پیوند ادب و سیاست: حقوق بشر از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 64 تا 71)

مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1383 - شماره 205 و 206 » نویسنده: قراگز لو، محمد

288.ارگانومی در شعر حافظ و سعدی (20 صفحه - از 1 تا 20) مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 48 و 49 » نویسنده: اسپرهم، داود

289.تأثر سعدی شیرازی برسالة الإمام علی (علیه السلام) إلی مالک الأشتر (24 صفحه - از 149 تا 172) مجلات : زبان و ادبیات » اللغة العربیه و آدابها » سال اول، تابستان و پاییز 1384 - شماره 2 »
نویسنده: یثربی، سید علی محمد

290.جلوه هایی از قرآن و حدیث در آثار سعدی (3 صفحه - از 31 تا 33) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » اول اردیبهشت 1382 - شماره 146 » نویسنده: مرزبان راد، علی

291.آیات و تلمیحات دو باب از گلستان سعدی (4 صفحه - از 27 تا 30) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » نیمه دوم آذر 1382 - شماره 165 » نویسنده: حکیمیان، ابوالفتح

292.ملتقی سعدی الشیرازی بطهران - خطوة علی طریق التواصل العربی الإیرانی (8 صفحه - از 201 تا 208) مجلات : قرآن و حدیث » زبان و علوم قرآن » پاییز و زمستان 1379 - شماره 3 و 4 »
نویسنده: آیینه وند، صادق

293.سعدی در بوته نقد (6 صفحه - از 30 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » آذر 1383 - شماره 218 » نویسنده: دستغیب، سید عبدالعلی

294.سعدی و حافظ دو نابغه شیراز (4 صفحه - از 20 تا 23) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1368 - شماره 70 » مترجم: فرح زاد، فرزانه - نویسنده: آن ماری شیمل

295.گلستان سعدی (2 صفحه - از 28 تا 29) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1368 - شماره 70 » نویسنده: انزابی نژاد، رضا

296.نگاهی دوباره به تصحیح گلستان سعدی (1 صفحه - از 28 تا 28) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » فروردین 1369 - شماره 73 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

297.غزلها و جهان بینی سعدی (3 صفحه - از 22 تا 24) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1377 - شماره 143 » نویسنده: مشیری، مهشید

298.تأثیر سعدی بر امرسون (3 صفحه - از 79 تا 81) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مهر 1377 - شماره 146 » نویسنده: کریستینا گریجو - مترجم: اسکندری، عبدالمجید

299.نکاتی در سرگذشت سعدی (5 صفحه - از 10 تا 14) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: محیط طباطبایی، سید محمد

300.یادداشتی بر کنگره سعدی (2 صفحه - از 15 تا 16) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

300.یادداشتی بر کنگره سعدی (2 صفحه - از 15 تا 16) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

301.سعدی در چین (2 صفحه - از 24 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » سخنران: جان هون نین

302.نفوذ سعدی بر بزرگترین شاعران آمریکا در قرن نوزدهم میلادی (3 صفحه - از 26 تا 28)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: جروم رایت کلینتون

303.زمانه سعدی در ایران و ژاپن (2 صفحه - از 29 تا 30) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: امیکو اوکادا

304.مقام سعدی در حیات مدنی تاجیکستان (2 صفحه - از 30 تا 31) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: هاشم، رحیم

305.کهن ترین نسخه دیوان سعدی و راه استفاده از آن (3 صفحه - از 31 تا 33) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: شریعت، محمد جواد

306.غزلیات ناشناخته سعدی (3 صفحه - از 33 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: عابدی، سید امیر حسن

307.آثار سعدی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (2 صفحه - از 34 تا 35) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 »

308.جلوه های شاعرانه قصص اسلامی در شعر سعدی (4 صفحه - از 35 تا 38) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: یاحقی، محمد جعفر

309.فردوسی و سعدی (4 صفحه - از 38 تا 41) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: رستگار، منصور

310.سعدی و زبان عربی در آیینه گلستان (4 صفحه - از 42 تا 45)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1363 - شماره 10 » نویسنده: هادی زاده، رضا

311.خرد خیزیهای سعدی (4 صفحه - از 60 تا 63) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مرداد 1378 - شماره 154 » نویسنده: صاعدی، عبدالعظیم

312.«گلستان» همان سعدی است (4 صفحه - از 68 تا 71) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1379 - شماره 171 » نویسنده: دستغیب، سید عبدالعلی

313.نگاهی به کتاب: مگر این پنج روزه... سعدی (4 صفحه - از 70 تا 73) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1380 - شماره 177 » نویسنده: مرتضایی، سید جواد

314.کاستیها در ترجمه گلستان سعدی (2 صفحه - از 74 تا 75) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1381 - شماره 188 » نویسنده: سهلانی، سید محمد جواد

315.نقدی بر کتاب (سعدی آخر الزمان)(1) ماجرای پایان ناپذیر (6 صفحه - از 58 تا 63) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » دی 1381 - شماره 195 » نویسنده: نیک منش، مهدی

316.بازیافت غزلی غوغایی از سعدی (4 صفحه - از 22 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » فروردین و اردیبهشت 1375 - شماره 126 » نویسنده: شیرازی، موید

317.مقدمه ای بر اندیشه سیاسی و اجتماعی سعدی (3 صفحه - از 20 تا 22) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » اردیبهشت 1367 - شماره 50 » نویسنده: رجائی، فرهنگ

318.نمونه هایی از مضامین قرآنی در اشعار سعدی شیرازی (20 صفحه - از 7 تا 26)

مجلات : قرآن و حدیث » پژوهش دینی » پاییز 1383 - شماره 7 » نویسنده: حجتی، سید محمد باقر

319.باب استثنا در سعدی (3 صفحه - از 6 تا 8) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد 1377 - شماره 8 » سخنران: شمیسا، سیروس

320.نگاهی بر آثار حسن دهلوی سجزی و تاًثیر سعدی هندوستان بر حافظ (2 صفحه - از 26 تا 27)
مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » آبان 1377 - شماره 13 » نویسنده: قلیچ خانی، حمید رضا

321.درباره گزیده قصاید سعدی (4 صفحه - از 77 تا 80) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » آینه پژوهش » خرداد - شهریور 1371 - شماره 13 و 14 » نویسنده: احمدی بیرجندی، احمد

322.گلستان سعدی چاپ جدید (6 صفحه - از 142 تا 147) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1383 و فروردین1384- شماره 89 و 90 » نویسنده: تاج بخش، اسماعیل

323.سعدی پژوهی در سده چهارده هجری (16 صفحه - از 10 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین 1379 - شماره 29 و 30 » نویسنده: حسن لی، کاووس

324.جهان بینی کلاسیک سعدی و جانسون در گلستان و راسلاس (6 صفحه - از 18 تا 23) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1379 و فروردین1380 - شماره 41 و 42 » نویسنده: اولیایی نیا، هلن

325.تحلیل محتوای مفهوم عشق در غزل سعدی (4 صفحه - از 24 تا 27)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند1379 و فروردین1380 - شماره 41 و 42 » نویسنده: رشیدی، خسرو

326.فرهنگ سعدی پژوهی (4 صفحه - از 78 تا 81) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » تیر 1380 - شماره 45 » نویسنده: قاسمیان، خسرو

327.راز ماندگاری سعدی (2 صفحه - از 108 تا 109) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 54 و 55 » گزارش: دامیار، زهرا

328.ماجرای پایان ناپذیر سعدی (6 صفحه - از 114 تا 119) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد و تیر 1381 - شماره 56 و 57 » نویسنده: نیک منش، مهدی

328.در آیین نکوداشت سعدی (4 صفحه - از 4 تا 7) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اسفند 1381 و فروردین 1382 - شماره 65 و 66 » نویسنده: مسجد جامعی، احمد

329.حق با سعدی است (8 صفحه - از 130 تا 137) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » تیر 1382 - شماره 69 » نویسنده: نیک منش، مهدی

330.دمی با سعدی (14 صفحه - از 6 تا 19) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1382 - شماره 71 » مصاحبه شونده: آتشی، منوچهر - مصاحبه شونده: انزابی نژاد، رضا - مصاحبه شونده: موحد، ضیاء

331.گلستان سعدی و ابراهیم گلستان (8 صفحه - از 54 تا 61) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1382 - شماره 71 » نویسنده: آتش سودا، محمد علی

332.حق با سعدی است اما... (4 صفحه - از 102 تا 105)

مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » مهر 1382 - شماره 72 » نویسنده: موسوی، سید کاظم

333.همایش سعدی و ادبیات ازبک (2 صفحه - از 138 تا 139) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » خرداد و تیر 1383 - شماره 80 و 81 »

334.غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه؟ (6 صفحه - از 48 تا 53) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1383 - شماره 83 » نویسنده: حمیدیان، سعید

335.سعدی در آیینه ادب معاصر/ تحلیلی از یک بی مهری فرهنگی و ادبی (10 صفحه - از 54 تا 63)
مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شهریور 1383 - شماره 83  نویسنده: عابدی، کامیار

336.سعدی در غزل (12 صفحه - از 2 تا 13)مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » مرداد و شهریور 1368 - شماره 53 » نویسنده: سمیعی، احمد

337.بررسی اندیشه های کلامی سعدی بر اساس نقد یک حکایت (14 صفحه - از 45 تا 58) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1381 - شماره 28 و 29 » نویسنده: آقا حسینی، حسین

338.سعدی و عرفان (18 صفحه - از 19 تا 36) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1381 - شماره 34 » نویسنده: نظری، جلیل

339.مضامین مشترک قابوسنامه و آثار سعدی (11 صفحه - از 175 تا 185)

مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » بهار 1381 - شماره 34 » نویسنده: نظری، جلیل

340.آب حیات من است خاک سر کوی دوست،...(تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه) (14 صفحه - از 175 تا 188) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ » بهار - زمستان 1379 - شماره 33 - 36 » نویسنده: خلیلی جهان تیغ، مریم

341.سعدی و احمد غزالی (14 صفحه - از 3 تا 16) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » بهار 1378 - شماره 91 »

342.شگردهای نامألوف در شعر سعدی (9 صفحه - از 16 تا 24) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » تابستان 1378 - شماره 92 »

343.سعدی را دریابید (9 صفحه - از 5 تا 13) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1378 - شماره 93 » نویسنده: ذاکری، مصطفی

344.بررسی چند واژه و ترکیب در «دیوان سعدی» (8 صفحه - از 17 تا 24) مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1379 - شماره 97 »

345.پاره های موزون گلستان سعدی (18 صفحه - از 96 تا 113) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » تابستان 1374 - شماره 2 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

346.پاره های موزون گلستان سعدی (40 صفحه - از 98 تا 137)  مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » پاییز 1374 - شماره 3 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

347.از سعدی تا آراگون (3 صفحه - از 145 تا 147) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » پاییز 1374 - شماره 3 » نویسنده: روح بخشان، عبدالحمید

348.پاره های موزون گلستان سعدی (37 صفحه - از 67 تا 103) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » زمستان 1374 - شماره 4 » نویسنده: نجفی، ابوالحسن - نویسنده: سمیعی، احمد

349.در اقصای عالم بگشتم بسی: خویشتن شناسی سعدی (15 صفحه - از 43 تا 57) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » بهار 1380 - شماره 17 » نویسنده: کشاورز، فاطمه - مترجم: امام، عباس

350.شعر و ادب/ نگاهی به اندیشه های اجتماعی و سجایای اخلاقی سعدی (18 صفحه - از 111 تا 128) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » تابستان 1375 - شماره 51 » نویسنده: ثقفی، سید محمد

351.اشاره هایی در حکمت و شیوه سعدی (1 صفحه - از 5 تا 5) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » خردنامه صدرا » تابستان 1379 - شماره 20

352.مثلثات شیخ سعدی (15 صفحه - از 175 تا 189) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهمن 1334 - شماره 33 » نویسنده: طوسی، ادیب

353.تأثر حافظ از سعدی (32 صفحه - از 2 تا 33) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1335 - شماره 36 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

354.دنباله تأثر حافظ از سعدی (16 صفحه - از 165 تا 180) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1335 - شماره 37 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

355.دنباله تأثر حافظ از سعدی (14 صفحه - از 59 تا 72)

مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1336 - شماره 40 » نویسنده: مرتضوی، منوچهر

356.سیر سعدی در آثار گذشتگان (5 صفحه - از 434 تا 438) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1337 - شماره 47 »

357.بررسی مقولات مربوطه به «آسیب های روانی» در گلستان سعدی (18 صفحه - از 93 تا 110) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » دانش و پژوهش در روانشناسی » زمستان 1379 - شماره 6 »
نویسنده: جبل عاملی، اشرف

358.سعدی آموزگار قناعت (33 صفحه - از 26 تا 58) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1363 - شماره 6 » نویسنده: رکنی، محمد مهدی

359.عدالت در بوستان سعدی (40 صفحه - از 60 تا 99) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » بهار 1364 - شماره 7 » نویسنده: علوی مقدم، سید محمد

360.نظری به احادیث و اخبار در آثار سعدی (17 صفحه - از 152 تا 168) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1368 - شماره 25 » نویسنده: باقری بید هندی، ناصر

361.الاستاذ الاجل سعدی الشیرازی (12 صفحه - از 311 تا 322) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » پاییز 1341 - شماره 62 » نویسنده: ترجانی زاده، احمد

362.نظریات تربیتی سعدی در سیستم جدید آموزش و پرورش (9 صفحه - از 496 تا 504) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1347 - شماره 88  / نویسنده: سروری، محمد حسین

363.تأثرات همام تبریزی از سعدی شیرازی (10 صفحه - از 188 تا 197) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » سال 1350 - شماره 97 تا 100 » نویسنده: عیوضی، رشید

364.نکته یی در بوستان سعدی: عذرا- انداختی (9 صفحه - از 213 تا 221) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1353 - شماره 110 » نویسنده: عیوضی، رشید

365.گامی چند با شارحان بوستان در گلگشت سعدی (9 صفحه - از 297 تا 305)مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1354 - شماره 114 » نویسنده: انزابی نژاد، رضا

366.پرتوی از دقایق بلاغی قرآن کریم در آثار سعدی (28 صفحه - از 1 تا 28) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1373 - شماره 150 » نویسنده: اکرمی، میر جلیل

367.سعدی در سلاسل جوانمردان (12 صفحه - از 5 تا 16) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » مطالعات عرفانی » زمستان 1384 - شماره 2 » نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

368.پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه (20 صفحه - از 93 تا 112) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اندیشه دینی » پاییز 1384 - شماره 16 » نویسنده: جوکار، نجف

369.تحقیق در آثار سعدی و حافظ و وجوه اختلاف میان آن دو از نقطه نظر: مذهب - جبر و اختیار - عرفان (9 صفحه - از 479 تا 487) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » اسفند 1333 - شماره 31 » نویسنده: ترابی، اکبر

370.کنگره جهانی سعدی و حافظ  7 - 12 اردیبهشت 1350 - شیراز (5 صفحه - از 226 تا 230) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » تیر 1350 - شماره 274 » گزارشگر: یغمایی، حبیب

371.باز توضیح و تذکری درباره بغداد و تازی در شعر سعدی (هر دم از این باغ بری می رسد) (10 صفحه - از 205 تا 214) مجلات : زبان و ادبیات » ارمغان » دوره چهل و سوم، تیر 1353 - شماره 4 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

372.گزارشی مبتنی بر طرح پژوهشی مصوبه کمیته پژوهشی دانشگاه اصفهان پژوهشی تطبیقی درباره گلستان سعدی وراسلاس ساموئل جانسون (4 صفحه - از 137 تا 140) مجلات : علوم انسانی » پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » سال 1379 - شماره 11 »

373.تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت! (اهمیت نیروی جنسی در زندگی زناشویی از دید سعدی) (7 صفحه - از 89 تا 95) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1372 - شماره 17 » نویسنده: خالقی مطلق، جلال

374.ویژه نامه نوروز: نوروز در کلام سعدی (برای نوروز 1382 و روزهای زیبای بهاری که چه آسان می آیند و چه آس (1 صفحه - از 7 تا 7) مجلات : زبان و ادبیات » فردوسی » اسفند 1381 - شماره 3 »

375.تأملی بر صناعت روایت در گلستان (ترتیب کتابت و تهذیب ابواب به مثابه نمودی از عدالت نزد سعدی) (30 صفحه - از 88 تا 117) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » سال ششم، بهار 1373 - شماره 1 » نویسنده: دباشی، حمید

376.تأملی در کتاب «مگر این پنج روزه...» (8 صفحه - از 18 تا 25) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1377 - شماره 51 » نویسنده: نظری، جلیل

377.تحلیلی بر مقدمه گلستان (34 صفحه - از 103 تا 136) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » پاییز 1384 - شماره 196 » نویسنده: زرقانی، سید مهدی

378.از دیدن تا سرودن (19 صفحه - از 375 تا 393) مجلات : فقه و اصول » تحقیقات اسلامی » سال ششم، بهار و تابستان 1370 - شماره 1 و 2 » نویسنده: سرامی، قدم علی

379.خوشه چینی شاعران از کلام امیرمؤمنان: کلیات سعدی، نهج البلاغه فارسی زبانها (6 صفحه - از 40 تا 45) مجلات : قرآن و حدیث » گلستان قرآن » مهر 1380 - شماره 82 » نویسنده: حسن بیگی، م

380.ادبیات جهان اسلام سعدی، از منظر فکر و فرهنگ (14 صفحه - از 139 تا 152) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » اندیشه تقریب » زمستان 1383 - شماره 1 » نویسنده: جعفریه، مهناز

381.سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست (6 صفحه - از 4 تا 9) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » فروردین 1379 - شماره 29 و 30 »

نویسنده: همایی، جلال الدین

382.تأثیر عارفان بر گلستان و بوستان (11 صفحه - از 155 تا 165) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » کیهان اندیشه » مرداد و شهریور 1376 - شماره 73 » نویسنده: عزتی پرور، احمد

383.پروانه و آتش (سیر تحول یک تمثیل عرفانی در ادبیات فارسی) (10 صفحه - از 27 تا 36)
مجلات : علوم انسانی » نشر دانش » پاییز 1382 - شماره 109 » نویسنده: پور جوادی، نصرالله

384.«بهارستان» و «پریشان»: قرب «گلستان» وزنی ندارند (4 صفحه - از 64 تا 67) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » مرداد 1383 - شماره 214 » نویسنده: ابراهیم زاده گرجی، رمضان

385.شگردهای داستان پردازی در بوستان (22 صفحه - از 17 تا 38) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1382 - شماره 189 » نویسنده: غلام، محمد

386.سعدی؛ مرثیه سرایی با «زبان گیری مادرانه» (3 صفحه - از 51 تا 53) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » خرداد 1386 - شماره 248 » نویسنده: ابراهیم زاده گرجی، رمضان

387.آهنگ گلستان (6 صفحه - از 15 تا 20) مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » تابستان 1369 - شماره 3و4 » نویسنده: البرز، پرویز

388.شرح حکایتی از بوستان، بر اساس فرهنگ هندوها (12 صفحه - از 15 تا 26) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » زمستان 1381 - شماره 17 » نویسنده: جعفری، یونس

389.تساهل در ادب فارسی (18 صفحه - از 70 تا 87) مجلات : زبان و ادبیات » نامه فرهنگستان » بهار 1385 - شماره 29 » نویسنده: شجاع کیهانی، جعفر

390.اشعار موضوعی برای تبلیغ و سخنوری (11 صفحه - از 65 تا 75) مجلات : فقه و اصول » مبلغان » اسفند 1383 و فروردین 1384 - شماره 64 » نویسنده: موگهی، عبدالرحیم

391.حکمت در شیراز (7 صفحه - از 4 تا 10) مجلات : زبان و ادبیات » نامه انجمن » پاییز 1384 - شماره 19 » نویسنده: رستگار فسایی، منصور

392.سوسیالیسم و شیخ شیراز (3 صفحه - از 462 تا 464) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » دی 1330 - شماره 44 » نویسنده: فرهودی، حسین

393.تأثیر زبان فارسی در چین (14 صفحه - از 134 تا 147) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » زمستان 1367 - شماره 21 » نویسنده: فدایی، سید احمد

394.پیوند ادب و سیاست: شناور شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودکامگی (16 صفحه - از 46 تا 61) مجلات : اقتصاد » اطلاعات سیاسی - اقتصادی » آذر و دی 1383 - شماره 207 و 208 » نویسنده: شفیعی کدکنی، محمد رضا

395.لهجه شیرازی تا قرن نهم هجری (14 صفحه - از 77 تا 90) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار 1344 - شماره 73 » نویسنده: نوابی، ماهیار

396.نسخه های مصور گلستان و بوستان (12 صفحه - از 48 تا 59) مجلات : هنر » هنر و مردم » شهریور 1353 - شماره 143 » نویسنده: جغتایی، محمد عبدالله - مترجم: تاج، ایران

397.چند نکته از گلستان (2 صفحه - از 58 تا 59) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات و فلسفه » بهمن و اسفند 1380 - شماره 52 و 53 » نویسنده: مرتضایی، سید جواد

398.دکتر حسین علی محفوظ، اندیشه مندی فرزانه (7 صفحه - از 120 تا 126) مجلات : علوم انسانی » مشکو‌ة » بهار 1384 - شماره 86 » نویسنده: دانش، موسی

399.برکه کلاسة (29 صفحه - از 457 تا 485) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1340 - شماره 59 » نویسنده: سید یونسی، میر داود

  • احمدرضا نظری چروده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی