ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان
.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد

هستم.استادیار هستم 20 سال دردانشگاه تدریس می کنم

به زبان وادبیات فارسی وادبیات عرب سخت دلبسته ام

تا این زمان حرفه وشغل خودم را عاشقانه دوست داشتم وازاین شغل زندگی را

گذراندم وحرفه ام دین وایمان من است .عشق معلمی واستادی دانشگاه دروجود من زنده وپویا است

هرچه دارم ازاستادانم دارم .دکترماهیار دکترعابدی دکترعرب دکترحلبی دکترگذشتی

دکترمصفا دکتربهزادی اندوهجردی دکترانوری دکتر شعار دکترهاشمی دکترفرزاد

دکترنجفدری دکترحکیمه دبیران دکتررنجبر ودکترسیدمحمدترابی دکترحسین بیات

ودکترجوان کردحیدری که هیچ اطلاغی ازایشان نتوانستم بدست بیاورم.ازخرمن دانش هرعزیزی

ره توشه ای برداشتم.