ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان

۳۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

۳۱
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۱
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۱
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۱
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۱
شهریور

شب دکتر نوش آفرین انصاری برگزار شد/پریسا احدیان

 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۳۰
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۹
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۸
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۸
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۸
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۸
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۴
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۴
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده
۲۳
شهریور
 • احمدرضا نظری چروده